C O N V O C A R E

Data publicării: 28-02-2023

Dl Khayat Fouad, în calitate de Președinte al Consiliul de administrație al societății FRIAL – S.A., având sediul social în Constanța, Incintă port, dana 53, Jud. Constanța, nr. de ordine în registrul comerțului J13 / 624 / 1991, cod unic de înregistrare 1887971 și capital social subscris și vărsat în sumă de 1.279.645 lei, în temeiul Deciziei Consiliului de administrație nr. 3/24.02.2023, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 3 Aprilie 2023, la sediul societăţii (în clădirea administrativă, etajul 1, sala de consiliu) la ora 10 în ședință extraordinară și la ora 11 în ședință ordinară.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

 1. Modificarea capitolului VII și a art. 20 al actului constitutiv al societății după cum urmează:
  • Denumirea capitolului VII „Cenzorii” se modifică şi va avea următorul conținut: „Capitolul VII – Auditul financiar şi auditul intern”.
  • Articolul 20 – se modifică şi va avea următorul conținut:
   • „Art. 20. – Auditul financiar şi auditul intern
    (1) Controlul gestiunii societății este efectuat de către auditorul financiar și auditorul intern.
    (2) Situațiile financiare anuale ale societății sunt supuse auditului financiar, conform legii.
    (3) Auditorul financiar al societății numit de către adunarea generală ordinară a acționarilor poate fi persoană fizică sau persoană juridică, ce îndeplinește condițiile prevăzute de lege.
    (4) Societatea organizează auditul intern, exercitat de către persoane din interiorul sau exteriorul acesteia, potrivit dispozițiilor normative specifice și hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
    (5) Responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/ angajamentele și semnarea rapoartelor de audit intern sunt numiți de către adunarea generala ordinară a acționarilor.
    (6) Auditorii interni exercită atribuțiile ce le sunt conferite prin lege, precum și pe cele date prin lege în sarcina cenzorilor.
    (7) Modalitatea și procedura de raportare a auditorilor interni se efectuează potrivit reglementarilor profesiei.”
 2. Împuternicirea dlui. Khayat Fouad, președinte al consiliului de administrație în vederea hotărârilor de urmează a fi adoptate, pentru semnarea actului constitutiv actualizat al societății, îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru înregistrarea, publicarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate și a actului constitutiv actualizat, acesta având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Ordinea de zi a ședinței ordinare este următoarea:

 1. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2022 si 2023, stabilirea remunerației și a duratei minime a contractului de audit financiar.
 2. Numirea auditorului intern, stabilirea remunerației și a duratei minime a contractului de audit financiar.
 3. Aprobarea încetării mandatului cenzorilor societății, ca urmare a numirii auditorului financiar și a numirii auditorului intern.
 4. Împuternicirea dlui. Khayat Fouad, președinte al consiliului de administrație în vederea semnării hotărârilor de urmează a fi adoptate, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, acesta având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

La ședințele adunărilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la data de referință de 15 martie 2023, inclusiv prin reprezentare – în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală -, procurile urmând a fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare – sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare – și reținute de societate.

Dacă una dintre adunări nu poate lucra la data și la ora menționate din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, aceasta este din nou convocată pentru data de 4 aprilie 2023, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președintele consiliului de administrație al societății Frial – S.A.,
Fouad Khayat.

Folosim cookie-uri pentru analiza traficului pe pagini și păstrarea setărilor pe site (ex: Limba selectată sau setări legate de GDPR).

Privacy Settings saved!
Cookies


 • _ga
 • _gid
 • _gat
 • AMP_TOKEN

Refuz toate
accept toate

Account details will be confirmed via email.